Natječaji

logoslira

GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

 Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

 

OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2017. – 2018.)

Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije

Operativni program: Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece. Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 HRK . Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerskih organizacija (JLPS odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera). Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze u regijama do 125% indeksa razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013).

 

POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI S NAGLASKOM NA UDALJENA I DEPRIVIRANA PODRUČJA KROZ ULAGANJA U POTREBE PRUŽATELJA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna

sredstva)

Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zdravstvo

Prijavitelji: jedinice regionalne (područne) samouprave

U 0kviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci).

Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem ovog postupka dodjele. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave / slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Svrha ovog Poziva:

poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet ovog Poziva:

poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

 

PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

 

 

UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIjJE– FAZA 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 25.7.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijE

Područje: socijalna uključenost

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Stoga se ovaj Poziv nadovezuje na dva poziva u okviru specifičnog cilja 9a3 koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije: 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 i 9a3.2 Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1.

Svrha ovog Poziva:
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva:
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK

 

 

„POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJAI RAZVOJA“

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Za dodjelu potpora iz ovog Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva u iznosu od 748.000.000,00 HRK. Sredstva su osigurana temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK.

 

 

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Područje: zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).

 

 

 

 

 

Obavijest o produženju roka za dostavu projektnih prijedloga u sklopu natječaja Umjetnost i kultura za mlade

Rok za dostavu projektnih prijedloga u sklopu natječaja Umjetnost i kultura za mlade izmijenjen je iz 31.03.2017. u 21.04.2017. godine.

Više o samom natječaju na web stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

Izmjena natječajne dokumentacije II Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”

Broj poziva: UP.03.2.2.03.

U otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj za cjeloživotno učenje, u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” – 2014.-2020., prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja  profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju, objavljenom 29. prosinca  2016. na mrežnoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277, objavljenom izmjenom Poziva od 27. veljače 2017., izmjene se odnose na sljedeće natječajne dokumente i točke unutar tih dokumenata:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Naslovna stranica
Točka 5.2. Rok za podnošenje projektnih prijedloga

Točka 5.6. Dodatne informacije

UPUTE ZA PRIJAVITELJE:

1. Naslovna stranica
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga

(…)
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 27. ožujka 2017.
Mijenja se i glasi:
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 19. travnja 2017.

2. Tekst točke:
Točka 5.2. Rok za podnošenje projektnih prijedloga: (…)
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 27. ožujka 2017. godine.  U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 27. ožujka 2017. godine. Osobno dostavljeni projektni prijedlozi uzet će se u obzir kao pravodobni ako budu zaprimljeni u Pisarnicu Agencije do 27. ožujka 2017. godine do 16.00 sati
Mijenja se i glasi: (…)
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 19. travnja 2017. godine.  U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 19. travnja 2017. godine. Osobno dostavljeni projektni prijedlozi uzet će se u obzir kao pravodobni ako budu zaprimljeni u Pisarnicu Agencije do 19. travnja 2017. godine do 16.00 sati.

3. Tekst točke:
Točka 5.6. Dodatne informacije  (…)    Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

DATUM VRIJEME Rok za dostavu pitanju 13. ožujka 2017.  Rok za objavu odgovora 20. ožujka 2017.  Rok za podnošenje prijedloga 27. ožujka 2017. 16.00 Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon administrativne provjere 24. travnja 2017.  Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka procjene kvalitete 26. lipanj 2017.  Dostava Odluke o financiranju 25. srpanj 2017.  Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 24. kolovoz 2017.
Mijenja se i glasi: (…)
Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

DATUM VRIJEME Rok za dostavu pitanja 05. travnja 2017.  Rok za objavu odgovora 12. travnja 2017.  Rok za podnošenje prijedloga 19. travnja 2017. 16.00 Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon administrativne provjere 17. svibnja 2017.  Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka procjene kvalitete 19. srpnja 2017.  Dostava Odluke o financiranju 17. kolovoza 2017.  Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 15. rujna 2017.

Više informacija na Internet stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1277/Izmjena%20natječajne%20dokumentacije%20II.pdf

 

OBAVIJEST

Na temelju članka 12. stavka 1. i 2. Pravilnika o provedbi mjere M09 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017 ) ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) za provedbu tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. „Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENE  NATJEČAJA

Za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ( u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1 „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija ( U daljnjem tekstu: Natječaj ) dana 24. siječnja 2017. godine na mrežnim stanicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Program (www.ruralnirazvoj.hr).

 1. U Natječaju točka 6. mijenja se i sada glasi:

„Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. travnja 2017.“

 

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmjenjen.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 3.3.2017. do 12.5.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje:obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:

– odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
– odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija,
– odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
– dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.
Opći cilj
Povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje

Specifični cilj

Omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.
Prihvatljivi prijavitelji
Ustanove za obrazovanje odraslih

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK

Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 1 500.000,00 HRK

Preuzeto s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1264

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 1.3.2017. do 3.5.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo turizma

Područje:socijalna uključenost

Prijavitelji:udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva, ustanove za obrazovanje odraslih

Sažetak: U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva
                                                    

Preuzeto s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1372

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače 2017.g. objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u okviru mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podsjećamo, Natječaj se provodi sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere MO7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.  2020. (Narodne Novine, broj 71/2016., 15/2017. i 17/2017).

Sredstva javne potpore iznose Ukupno 50.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a u skladu s točkom 8. podtočkom (1) Natječaja Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017. godine.

U skladu s člankom 18. Pravilnika, prihvatljivi korisnici su:

 1. a) Jedinice lokalne samouprave
 2. b) Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 3. c) Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
 4. d) Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fondacije);
 5. e) Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
 6. f) Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi projekti/operacije u smislu članka 19. Pravilnika su:

građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov ( ribički dom, nadstrešnica i drugo.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ) , tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine ( park i slično ), pješačke staze ( koje nisu sastavni dio ceste ), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine ( trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Tekst Natječaja možete preuzeti  ovdje.

(http://ruralnirazvoj.hr/files/Natječaj_M-4-4-1.pdf)

Priloge Natječaja s objašnjenjima odredbi Pravilnika, dokumentaciju za podnošenje Zahtjeva za potporu te ostale detalje vezane za provedbu Natječaja možete pronaći ovdje.

(htpp://www.apprrr.hr/podmjera-74—ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx)

 

Rok za dostavu projektnih ideja za natječaj Umjetnost i kultura za mlade produžen je do 31.03.2017. godine.

Dana 10. veljače 2017. Ministarstvo kulture objavilo je  1. izmjenu natječajne dokumentacije.  Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje (10.02.2017.), prijavnog obrasca B, Izjave prijavitelja, Izjavu partnera i Posebnih uvjeta Ugovora dostupni su za preuzimanje na poveznici: Izmjena_dokumentacije_10.2.2017.zip

 

Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – pilot projekt

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 20.1.2017. do 31.3.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje:malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji:javna tijela (ministarstva i agencije)

Sažetak: Poziv je namijenjen jednom unaprijed odabranom prijavitelju Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Svrha (cilj) ovog Poziva je jačanje ponude profesionalnih usluga MSP-ovima diljem Hrvatske (na istoj razini kvalitete) kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te kako bi se smanjila asimetrija informacija (pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama).

Predmet Poziva je uspostavljena Mreža PPI-jeva koja će jamčiti profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima, na zahtjev, diljem Hrvatske, raspoložive na istoj razini kvalitete, te unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga koje PPI-jevi pružaju, kao i stvaranje brenda Mreže PPI-jeva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 7.024.000,00 kuna.

Objavljen je Vodič za korisnike podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za korisnike podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Vodič je namijenjen potencijalnim korisnicima s ciljem upoznavanja s postupkom podnošenja Zahtjeva za potporu, zatim funkcioniranja AGRONET aplikacije pomoću koje se Zahtjev za potporu podnosi te terminologije s kojom se korisnici susreću prilikom ispunjavanja Poslovnog plana, poput izračuna troškova amortizacije, poreza na dohodak, provjera ekonomske održivosti projekta i sl.

Podsjećamo da se Zahtjevi za potporu mogu podnositi do 24. veljače 2017.g.

Više o navedenom na Internet stranici: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-vodic-za-korisnike-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

 

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Fond:Europski socijalni fond

Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 29.12.2016. do 27.3.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje:obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji:škole

Sažetak:
Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK
Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici (tekst preuzet s Internet stranice :http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277)

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Fond:Europski socijalni fond

Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 23.12.2016. do 28.2.2017.

Nadležno tijelo:Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje:civilno društvo

Prijavitelji:neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

 

 

Obavijest o objavi natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

 

U Narodnim novinama broj 120/2016., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. „ Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ , provedba tipa operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24.veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici ( osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji su:

– su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,

– u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog

materijala,

 1. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih

gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu

poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili

prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,

 1. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 2. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 3. e) podizanje novih/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 4. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne

proizvodnje,

 1. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih

proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

 1. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne

proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

 1. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ (NN 42/15 (htpp://ruralnirazvoj.hr/pravilnici/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-podmjere-6-1-podmjere-6-2-i-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-u-okviru-mjere-m06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanj/)), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.

 

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima„

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016.,a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016.g.

Korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji:

–          su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,

–          u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
 3. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 5. e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 6. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
 9. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1.,

Podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ (NN 42/15 (http://ruralni razvoj.hr/pravilnici/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-podmjere-6-1-podmjere-6-2-i-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-u-okviru-mjere-m06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanj/)), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.

 

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Fond:Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:OP Konkuretnost i kohezija

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 5.12.2016. do 5.3.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje:zaštita prirode i okoliša

Prijavitelji:jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija;
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016. (tekst preuzet s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1316)

 

 

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Fond:Europski socijalni fond

Operativni program:Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 22.11.2016. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo:Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Područje:civilno društvo, socijalne usluge, socijalna uključenost

Prijavitelji:neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina  proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Nadalje, kroz zapošljavanje većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, u provedbu će biti uključen veći broj organizacija civilnog društva, čime će se povećati dostupnost usluge osobne asistencije. (tekst preuzet s Internet stranice:http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312)

 

 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.11.2016. do 20.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Sažetak:

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.
Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

 • najniži iznos 80.000,00 kuna (osamdesettisućakuna),
 • najviši iznos 10.000.000,00 kuna (desetmilijunakuna).

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
 • vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
 • osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
 • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
 • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i
  da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske. (tekst preuzet s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1309)

 

Mjera 7

173 milijuna kuna za tip operacije 7.2.2. „ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi pokrenulo je natječaj za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. „ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta „ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Korisnici ove podmjere su sve jedinice lokalne samouprave, bez obzira na njihovu veličinu.

Izgradnja nerazvrstane ceste može se provesti u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, a mora biti u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a za ovaj prvi natječaj predviđeno je dodijeliti 173 milijuna kuna.

Zahtjevi za potporu se mogu početi popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Ovo je vrlo korisna mjera koja će pridonijeti ruralnom razvoju, jer uz uređenje kolnika nerazvrstanih cesta koje vode do poljoprivrednih površina odnosi se i na izgradnju ostalih dijelova cestovne građevine kao nogostup, biciklistička staza te zelena površina, ali i javna rasvjeta i prometna signalizacija koja će sigurno doprinijeti i sigurnosti stanovništva u ruralnim područjima.

 

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 11.4.2016. do 30.4.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zaštita prirode i okoliša

 1. Cilj, svrha i namjena poziva

Opći cilj: Održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj: Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv, u iznosu od 380.000.000 kuna (otprilike 50.000.0000 eura).

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 1. najniži iznos 3.500.000 kuna
 2. najviši iznos 85.000.000 kuna.                                                                                  Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca  2021. godine.

Razdoblje provedbe projekta, odnosno datum početka i predviđenog završetka projekta  bit će jasno definiran u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka javne nabave relevantnih za pravovremenu provedbu aktivnosti, u skladu s planom aktivnosti u Prijavnom obrascu

 1. Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:

NACIONALNI PARKOVI

 • Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
 • Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

PARKOVI PRIRODE

 • Javna ustanova Park prirode Biokovo
 • Javna ustanova Park prirode Velebit
 • Javna ustanova Park prirode Medvednica
 • Javna ustanova Park prirode Telaščica
 • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit
 • Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Javna ustanova Park prirode Učka
 • Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
 • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Formiranje partnerstva između Prijavitelja te prihvatljivih dionika unutar pojedinačnog projektnog prijedloga nije obavezno (tj. ne predstavlja kriterij prihvatljivosti) ali je dopušteno na način opisan u ovim Uputama. Naime, projektni bi prijedlog trebao uključiti onoliki broj partnera čije sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projektnog prijedloga daje optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projektnog prijedloga, pri čemu su dopušteni partneri sljedeći:

 1. a) jedinice lokalne i regionalne samouprave, i/ili
 2. b) organizacije civilnog društva, i/ili
 3. c) uredi turističke zajednice, i/ili
 4. d) javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave

                                                                                                                                                                          Partner u projektu je dionik koji izravno koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta[1], te osiguranju njegove održivosti.

 1. Prihvatljive aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

 

 1. Priprema studijske i projektne dokumentacije
 2. Provedba projekta

o   rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;

o   edukacija i interpretacija;

o   promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.

 1. Upravljanje projektom

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

 1. Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), HR – 10000 Zagreb.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. travnja 2017. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h

Više detalja na internetskoj stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1206

 

 

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci sukladno Zakonu o otocima).

Svrha ovog Poziva:

poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet ovog Poziva:

 • poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 171.800.000,00 kn i predstavljaju maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja.

Sukladno broju prihvatljivih pružatelja usluga primarne zdravstvene zaštite te iskazanim potrebama za opremom i obnovom infrastrukture, ukupna raspoloživa alokacija za Grupu 1 i 2 raspodijeljena je po pojedinim Prijaviteljima na način koji prikazuje Tablica 1: Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava dostupni pojedinoj županiji za nabavu opreme, manje infrastrukturne zahvate i  dentalnu medicinu.

Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe:

 1. Grupa 1 – Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice – 110.600.000,00 kn
 2. Grupa 2 – Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – 61.200.000,00 kn

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima navedenim u Tablici 1 ovog Sažetka te u Prilogu 9.

Pozvani prijavitelji su odabrani na temelju sljedećih kriterija:

 • županije su osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite.
 • nadležnost županija za primarnu zdravstvenu zaštitu na područjima županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave te na otocima koji se nalaze u županijama viših skupina prema indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14).

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.4. Uputa za prijavitelje.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu, odnosno formiranje partnerstva nije obvezno (tj. ne predstavlja kriterij prihvatljivosti). Maksimalni broj partnera u okviru jedne projektne prijave nije ograničen.

Prihvatljivi partneri su domovi zdravlja sa prihvatljivog područja (područje županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave te otoci).

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge, spuštanja pružanja usluga zdravstvene zaštite na niže razine (tzv. task-shiftinga) te smanjenja upućivanja na specijalističke preglede u bolnice
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje određene djelatnosti povezane s nabavom opreme (npr. ultrazvučna dijagnostika u slučaju kupovine UZV uređaja i sl.) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 3. Priprema projektno-tehničke dokumentacije povezane sa infrastrukturnim radovima rekonstrukcije/adaptacije domova zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 4. Izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata rekonstrukcije/adaptacije na domovima zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme  za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16
 5. Nadzor i kontrola nad izvođenjem infrastrukturnih radova na domovima zdravlja (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 6. Upravljanje projektom* uključujući reviziju
 7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 9. rujna 2016. godine.

Više detalja na internetskoj stranici:  strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269

 

 

 

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Stanari višestambenih zgrada će moći dobiti makismalan iznos od 13 milijuna kuna po projektu, ukoliko se odluče na cjelovitu energetsku obnovu svoje zgrade. Objavljen je javni poziv za predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada, u sklopu kojeg će se zaprimati prijave do 17. siječnja, a sve s ciljem dodjele ukupno 147 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Stanari višestambenih zgrada će moći dobiti makismalan iznos od 13 milijuna kuna po projektu, ukoliko se odluče na cjelovitu energetsku obnovu svoje zgrade. Naime, danas je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo javni poziv na kojeg će se moći javiti ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada (predstavnik suvlasnika) ili upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade. Poziv će biti otvoren do 17. siječnja, do kad će se zaprimati projekti, a u ovom prvom krugu natječaja će se ukupno dodijeliti 147 milijuna kuna bespovratnih poticaja. Dio je to od 70 milijuna eura, koliko Hrvatskoj za ovu namjenu stoji na raspolaganju do 2020. godine.

Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i elaborati, ako je primjenjivo) te upravljanje projektom i administracija sufinancirat će se sa 85% prihvatljivih troškova, dok će se za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te provođenje stručnog i projektantskog nadzora odobravati do 60% povrata investicije.

Novi izvor financiranja podrazumijeva i prilagodbu dosadašnjih uvjeta, koje upravitelji zgrada i predstavnici stanara moraju detaljno proučiti kako bi se što uspješnije prijavili za sredstva. No, taj posao olakšat će im Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će imati dvojaku ulogu. U Fondu najavljuju kako će im jedna od prvih aktivnosti biti održavanje informativnih radionica diljem Hrvatske, na kojima će pojasniti sve izmjene u uvjetima prijave i financiranja. Nakon toga, bit će dostupni upraviteljima i predstavnicima za individualna savjetovanja i dati im detaljne upute za pripremu dokumentacije, ali i kasniju provedbu i praćenje projekata.

Prijavitelji se prvo javljaju u Fondov Sektor za energetsku učinkovitost, koji im pomaže u pripremi projektnog prijedloga. Nakon što dobiju „zeleno svjetlo“, odnosno potvrdu da je njihov projekt spreman za prijavu, upravitelji zgrada, odnosno predstavnici stanara isti predaju na adresu Fonda u drugu službu – Posredničko tijelo koje provodi odabir projekata. Postupak dodjele bespovratnih sredstava traje 120 dana, i to nakon isteka roka od 90 dana za predaju projektnih prijedloga, a završava odlukom o financiranju koju donosi ministar graditeljstva i prostornog uređenja.

Tekst poziva kao i ostale materijale o objavljenom natječaju možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297.