Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

logoslira

 

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci sukladno Zakonu o otocima).

Svrha ovog Poziva:

 • poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Predmet ovog Poziva:

 • poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 171.800.000,00 kn i predstavljaju maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici moraju osigurati minimalno 15% sufinanciranja.

Sukladno broju prihvatljivih pružatelja usluga primarne zdravstvene zaštite te iskazanim potrebama za opremom i obnovom infrastrukture, ukupna raspoloživa alokacija za Grupu 1 i 2 raspodijeljena je po pojedinim Prijaviteljima na način koji prikazuje Tablica 1: Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava dostupni pojedinoj županiji za nabavu opreme, manje infrastrukturne zahvate i  dentalnu medicinu.

Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe:

 1. Grupa 1 – Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice – 110.600.000,00 kn
 2. Grupa 2 – Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – 61.200.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima navedenim u Tablici 1 ovog Sažetka te u Prilogu 9.

Pozvani prijavitelji su odabrani na temelju sljedećih kriterija:

 • županije su osnivači domova zdravlja i davatelji koncesija privatnim koncesionarima primarne zdravstvene zaštite.
 • nadležnost županija za primarnu zdravstvenu zaštitu na područjima županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave te na otocima koji se nalaze u županijama viših skupina prema indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 147/14).

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.4. Uputa za prijavitelje.

Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu, odnosno formiranje partnerstva nije obvezno (tj. ne predstavlja kriterij prihvatljivosti). Maksimalni broj partnera u okviru jedne projektne prijave nije ograničen.

Prihvatljivi partneri su domovi zdravlja sa prihvatljivog područja (područje županija I. i II. skupine po indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave te otoci).

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge, spuštanja pružanja usluga zdravstvene zaštite na niže razine (tzv. task-shiftinga) te smanjenja upućivanja na specijalističke preglede u bolnice
 2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje određene djelatnosti povezane s nabavom opreme (npr. ultrazvučna dijagnostika u slučaju kupovine UZV uređaja i sl.) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 3. Priprema projektno-tehničke dokumentacije povezane sa infrastrukturnim radovima rekonstrukcije/adaptacije domova zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 4. Izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata rekonstrukcije/adaptacije na domovima zdravlja u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme  za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16
 5. Nadzor i kontrola nad izvođenjem infrastrukturnih radova na domovima zdravlja (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti )
 6. Upravljanje projektom* uključujući reviziju
 7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 9. rujna 2016. godine.

Više detalja na internetskoj stranici:  strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269