Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

logoslira

Predmet natječaja je dodjela javne potpore sukladno članku 55. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4.“Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 47/16, 108/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik ).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama www.nn.hr, www.mps.hr, www.apprrr.hr.

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije (LRS) i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor) te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti sukladno članku 57. Pravilnika.

Lista prihvatljivih troškova je Prilog I. ovog Natječaja koji je njegov sastavni dio.

Iznos javne potpore po korisniku za provedbu tipa operacije 19.4.1. utvrđen je Ugovorom.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije s 90 % udjela  i državnog proračuna Republike Hrvatske s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za isplatu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnik je obavezan učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom III. ovoga Natječaja  koji je njegov sastavni dio.

Korisnik je dužan podnijeti Zahtjev za isplatu putem AGRONET-a za svako obračunsko razdoblje.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik je obavezan učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom II. Ovoga Natječaja koji je njegov sastavni dio.

Prvo obračunsko razdoblje je tromjesečje od 01. prosinca 2016. godine do 28. veljače 2017.godine.

Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenja odluka propisan je člancima 65. – 67. Pravilnika.

Zahtjevi za isplatu/ Zahtjeva za isplatu predujma mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01.ožujka 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjevu za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma iz točke 6. stavka 4. i točke 5. stavka 8. ovoga Natječaja je od 01. ožujka 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma AGRONET-u, korisnik je dužan neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti ovjerenu i potpisanu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma zajedno s dokumentacijom iz Priloga III. ovoga Natječaja koji je obavezan dostaviti u izvorniku. Predmetni dokumenti dostavljaju se zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, te precizno naznačenim datumom i vremenom ( dan, sat, minuta, sekunda koji popunjava davatelj poštanske usluge) s naznakom : EPFRR – PODMJERA 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ TIP OPERACIJE 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA – „ne otvarati“ na adresu:

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara  269 d

10 000  Zagreb