Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

  

Status

Otvoren

Od 26.11.2018.
Do 26.12.2018.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Tijela javne vlasti

Partneri

Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 315.350.000,00 HRK s PDV-om.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznos 371.000.000,00 HRK s PDV-om.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv je objavljen i na javnom portalu sustava eFondovi: eFondovi

Vrijednost natječaja

315.350.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

 1. Cilj poziva

Cilj Poziva je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada smanjila bi se količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem čime će se postići ciljevi gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom RH te doprinijeti ostvarenju ciljeva OPKK-a, odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Nabava spremnika za odvojenu primopredaju reciklabilnog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada osigurat će se iz sredstava OPKK putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te se spremnici ustupaju jedinicama lokalne samouprave i ostaju u njihovom vlasništvu za razdoblje nakon završetka Projekta (5 godina). Jedinice lokalne samouprave dužne su korisnicima javne usluge i usluge povezane s tom uslugom predati spremnike na daljnje korištenje. Na taj način osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 315.350.000,00 HRK s PDV-om.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznos 371.000.000,00 HRK s PDV-om.

UT/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

 1. Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za financiranje:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga, neovisno o trenutku nastanka.
 1. Prihvatljivi prijavitelji

Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)/Sektor zaštite okoliša (FZOEU), Radnička cesta 80/20, 10000 Zagreb.

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike za potrebe ovog Poziva  FZOEU je određen jedinim prihvatljivim Prijaviteljem na Ograničeni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koje su prethodno iskazale interes za nabavu spremnika i udovoljavaju postavljenim uvjetima.

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za JLS-ove koje su dostavile iskaz interesa FZOEU-u temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 2. Mjere informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta

 

 1. Geografska ograničenja

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske.

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen nadležnom tijelu putem sustava e Fondovi te  sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu i redoslijedu:

1. Prijavni obrazac
2. Odluka direktora FZOEU-a o ovlaštenju osobe za zastupanje FZOEU-a kao Prijavitelja na predmetni Poziv
3.  Izjava Prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
4. Izjava Prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te za usluge informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta
5. Zbirni tablični prikaz broja spremnika po vrstama i procijenjena vrijednost nabave za svaku županiju   i ukupno na razini projektnog prijedloga
6. Odluka o imenovanju JPP-a i detaljni životopisi 3 stručnjaka (javna nabava, voditelj projekta i financije) koji su ujedno članovi projektnog tima
7. Ugovori o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada potpisani između FZOEU i JLS-a, uključujući metodologiju izračuna nabave spremnika, kao i ažurirane rekapitulacije nabave spremnika za svaku JLS, ukoliko je bilo nekih promjena
8. Izjava da Prijavitelj nije obveznik PDV-a i/ili ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a za prihvatljive troškove koje potražuje u sklopu ovog Poziva
9. Nacrt dokumentacije o nabavi za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje

Dokumentacija koja zahtjeva potpis Prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem te dostupan u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela.

Poziv se provodi kao ograničeni pregovarački postupak u modalitetu privremenog Poziva. Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i javnom portalu sustava e Fondovi označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je do 26. prosinca 2018.

PT1 zadržava pravo izmjena Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva vodeći računa da predmetne izmjene ne utječu na postupak ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga.

VAŽNO: I izmjena Poziva!!!

Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ovom ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava objavljena prva izmjena dokumentacije Poziva.